Kim thu sét LIVA LAP-BX 125 bán kính bảo vệ 84m

4,500,000 3,950,000

LIVA LAP-BX 125T
Kim thu sét LIVA LAP-BX 125 bán kính bảo vệ 84m

4,500,000 3,950,000