Hồ sơ năng lực Startup Việt Nam

Theo điều 43 của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, quy định: 

” Điều 43. Điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy:

1. Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.
2. Có ít nhất 01 chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy.” 

Startup Việt Nam là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kim thu sét, chống sét tiên phong trong việc đạt đủ các điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy của NĐ 79/2014/NĐ-CP nay là Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Phòng cháy và chữa cháy.