Kim thu sét LIVA LAP-PEX 220 bán kính bảo vệ 188m

22,000,000 18,500,000

LIVA LAP-PEX 220
Kim thu sét LIVA LAP-PEX 220 bán kính bảo vệ 188m

22,000,000 18,500,000