Kim thu sét Ingesco PDC 6.4 bán kính bảo vệ 113m

45,000,000 42,000,000

Kỹ Thuật Kim Ingesco PDC 6.4
Kim thu sét Ingesco PDC 6.4 bán kính bảo vệ 113m

45,000,000 42,000,000